RODO

Ochorna Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Archiwa Gdańskie Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Archiwa Gdańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-410), ul. Jarmużowan 6, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000533596, NIP 967 136 21 14, REGON 360220180, dane kontaktowe: adres email: biuro@archiwakujawskopomorskie.pl, Tel stacjonarny 52 -3277 -852, Tel kom. 888- 444- 441

2. Archiwa Gdańskie Sp. z o.o. przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie zainteresowania Pani/Pana naszą ofertą;
 • • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta;
 • • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Pani/Pana zgody w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 • • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 • • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu);
 • • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania przechowywanych dokumentów;
 • • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu monitorowania ludzi lub towarów w zakresie bezpieczeństwa.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • Podmioty z naszej grupy kapitałowej;
 • Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Archiwa Gdańskie Sp. z o.o. na podstawie zawartej z podmiotami zewnętrznymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności z podmiotem księgowym, informatycznym, inspektorem nadzoru, inwestorem zastępczym, firmami doradczymi, kancelariami prawniczymi, firmami ubezpieczeniowymi, firmami świadczącymi usługi w zakresie BHP, szkoleń, uprawnień, badań, firmami świadczącymi usługi w zakresie przechowywania i brakowania dokumentów ;
 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • Podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Panią/Pana naszych rachunków/faktur;